MEDRITAS, UAB, į. k. 168665527, juridinis adresas – Pamėnkalnio g. 5-5, Vilnius, (toliau – Duomenų valdytojas) šia privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis interneto svetaine www.medritas.eu (toliau – Interneto svetainė). Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą apsilankius svetainėje, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

SLAPUKAI

Jums lankantis Interneto svetainėje, Duomenų valdytojas naudoja Google Analytics slapuką, kuris padeda jus atpažinti kaip ankstesnį Interneto svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi Interneto svetainėje istoriją, matyti lankymosi trukmę, dažnumą, bei rinkti statistinę informaciją apie Interneto svetainės lankytojų skaičių. Duomenų valdytojas tai daro norėdamas pritaikyti Interneto svetainės turinį lankytojo interesams bei pateikti asmeninius pasiūlymus.

DUOMENŲ RINKIMO IR TVARKYMO TIKSLAI

Jums pateikiant savo asmens duomenis Interneto svetainėje www.medritas.eu, Duomenų valdytojas tvarko Pirkėjo pateiktus asmens duomenis užklausos ar užsakymo vykdymo bei garantinio aptarnavimo tikslais. Pirkėjo asmens duomenys naudojami identifikuojant Pirkėją, vykdant prekių pardavimą ir pristatymą, išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant permokas ir (ar) gautus pinigus už Pirkėjo grąžintas prekes, vykdant kitus iš pirkimo kylančius įpareigojimus bei užtikrinant Pirkėjui galimybę naudotis Interneto svetainės paslaugomis.

KOKIE DUOMENYS TVARKOMI

Duomenų valdytojas gauna bei tvarko šiuos užklausos ar užsakymo vykdymo tikslu Pirkėjo asmens duomenis: vardas, pavardė, telefono numeris, adresas, elektroninio pašto adresas, IP adresas, taip pat su pirkimu susijusi informacija (pirkimo data, prekės, kaina, svoris, matmenys, žyma apie užsakymo vykdymo eigą, suteikta nuolaida). Šie asmens duomenys saugomi bei tvarkomi 3 metus. Suėjus minėtiems terminams, asmens duomenys sunaikinami bendrovės įgalioto darbuotojo.

DUOMENŲ GAVIMO BŪDAI

Duomenų valdytojas gauna minėtus asmens duomenis tiesiogiai iš Pirkėjo (jam prisiregistravus Interneto svetainėje arba pateikus šiuos duomenis per užklausos formą). Duomenų valdytojas netvarko kitais būdais gautų asmens duomenų.

PIRKĖJO TEISĖS

Pirkėjas patvirtina, kad jis turėjo galimybę susipažinti su asmens duomenų tvarkymo sąlygomis bei turi šias teises:

1. Pirkėjas pateikęs Duomenų valdytojui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę susipažinti su savo duomenimis bei tikrinti, kaip jie yra tvarkomi, t. y. gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų įstatymų nuostatų.

2. Kitas Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme bei kituose norminiuose teisės aktuose numatytas teises.

3. Pateikdamas užsakymą ar užsiregistruodamas Inteneto svetainėje Pirkėjas sutinka, kad Duomenų valdytojas tvarkytų paminėtus jo asmens duomenis.

4. Pirkėjas turi teisę išreikšti raštu arba asmeniškai Duomenų valdytojo veiklos vietoje reikalavimus ištaisyti, sunaikinti asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus.

DUOMENŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS

Duomenų valdytojas užtikrina duomenų subjektų teises pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir kitus asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančius norminius teisės aktus.

Duomenų valdytojas įsipareigoja užtikrinti Pirkėjo asmens duomenų saugumą, įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo ar / ir atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Visi Duomenų valdytojo darbuotojai bei jo atstovai įsipareigoja saugoti Pirkėjo asmens duomenis.

ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS TRETIESIEMS ASMENIMS

Asmens duomenis Duomenų valdytojas gali teikti tik duomenų subjektui, siuntų pristatymo bendrovėms, taip pat kitiems duomenų gavėjams, kai pagal įstatymus, teismo sprendimus ir kitus teisės aktus Duomenų valdytojo yra įpareigotas pateikti asmens duomenis.